1. సోర్సెస్
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
చివరిగా నవీకరించబడింది 2023-09-22 09:02:00

మార్కెట్

పెయిర్ కొను అమ్ము వాల్యూమ్ (24 గంటలు) వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
ADA/BTC 0.0000092 0.0000092 961,556 ADA $235.680
ADA/USD 0.25 0.25 2,111,171 ADA $517.455
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $75.715
ADA/UST 0.25 0.25 353,054 ADA $86.535
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $6.041
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $22
AGI/USD 0.047 0.047 373,380 AGI $17.404
AMP/BTC 0.0000522 0.0000525 73,723 AMP $141
AMP/USD 1.39 1.40 29,666 AMP $57
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $56
AMP/UST 1.39 1.40 23,165 AMP $44
ANC/USD 0.024 0.025 263.72 ANC $1
ANC/UST 0.028 0.029 4,057 ANC $20
ANT/BTC 0.000162 0.000162 299.70 ANT $1.296
ANT/ETH 0.00161 0.00162 60.13 ANT $260
ANT/USD 4.32 4.33 376.43 ANT $1.628
ARB/USD 0.84 0.84 13,740 ARB $11.553
ARB/UST 0.84 0.84 18,999 ARB $15.975
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $280
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $153
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $240.667
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $60.466
ATM/USD 0.000100 0.000200 3,216,012 ATM $7.739.884
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $33
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $1.014
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $5.641
BAL/USD 3.15 3.16 798.96 BAL $2.517
BAL/UST 3.15 3.15 394.03 BAL $1.241
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $555
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $659
BAT/USD 0.18 0.18 1,426 BAT $251
BAT/UST 0.12 0.24 1,074 BAT $189
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $10.154.290
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $490.142
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $42.904.566
BCHSV/BTC 0.00252 0.00253 445.47 BCHSV $14.009
BCHSV/USD 42.01 42.23 690.18 BCHSV $21.705
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $107
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $48
BNT/USD 0.40 0.40 562.09 BNT $227
BTC/EUR 25,055 25,058 29.20 BTC $779.016
BTC/GBP 21,779 21,798 7.32 BTC $195.200
BTC/JPY 3,954,200 3,958,100 0.00785 BTC $209
BTC/TRY 720,760 796,850 0.00341 BTC $91
BTC/USD 26,686 26,687 1,965 BTC $52.430.825
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $32.753.764
BTC/UST 26,674 26,675 202.91 BTC $5.412.945
BTG/BTC 0.000422 0.000450 57.38 BTG $746
BTG/USD 12.60 14.50 3,674 BTG $47.742
BTT/USD 0.0000004 0.0000004 59,580,847 BTT $23
CEL/USD 0.26 0.85 130.15 CEL $18
CEL/UST 4.82 4.83 35,978 CEL $4.931
CEL/UST 0.089 1.10 350.00 CEL $48
CHZ/USD 0.059 0.059 30,508 CHZ $1.788
CHZ/UST 0.059 0.059 67,428 CHZ $3.951
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $947
CLO/USD 0.000590 0.000594 32,642,985 CLO $19.256
CND/BTC 0.0000005 0.0000025 1,975 CND $2
CND/ETH 0.0000261 0.0000453 1,642 CND $1
CND/USD 0.034 0.047 57,502 CND $47
CRV/USD 0.45 0.46 11,853 CRV $5.377
CRV/UST 0.45 0.45 16,559 CRV $7.512
CTK/USD 0.89 0.93 999 CTK $454
CTK/UST 0.90 0.98 136.67 CTK $62
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $187
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $1.102
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $357
DAI/BTC 0.0000374 0.0000699 312.01 DAI $312
DAI/ETH 0.000638 0.000639 424.55 DAI $425
DAI/USD 1.00 1.00 668.09 DAI $668
DASH/BTC 0.000990 0.000992 188.92 DASH $4.981
DASH/USD 26.45 26.46 409.34 DASH $10.793
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $65
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $313
DGB/USD 0.00630 0.00641 26,994 DGB $172
DGX/ETH 0.13 0.18 4.11 DGX $202
DGX/USD 50.27 53.49 1,150 DGX $56.478
DOT/BTC 0.000151 0.000151 1,747 DOT $7.024
DOT/USD 4.03 4.03 14,600 DOT $58.687
DOT/UST 4.02 4.03 7,948 DOT $31.951
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $117.599
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $1.447
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $289
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $87.155
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $182
ENJ/USD 0.28 0.30 3,579 ENJ $818
EOS/BTC 0.0000215 0.0000216 9,136 EOS $5.253
EOS/ETH 0.000360 0.000360 1,095 EOS $630
EOS/EUR 0.66 0.67 9,218 EOS $5.299
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $7.009
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $23.431
EOS/USD 0.58 0.58 71,920 EOS $41.348
EOS/UST 0.57 0.58 17,177 EOS $9.875
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $7.281
ETC/BTC 0.000572 0.000573 153.23 ETC $2.343
ETC/USD 15.27 15.29 1,531 ETC $23.416
ETC/UST 15.26 15.27 165.12 ETC $2.525
ETH/BTC 0.060 0.060 1,111 ETH $1.773.580
ETH/EUR 1,499 1,500 357.92 ETH $571.433
ETH/GBP 1,304 1,304 283.14 ETH $452.048
ETH/JPY 236,640 237,030 21.05 ETH $33.603
ETH/USD 1,597 1,598 6,868 ETH $10.965.159
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $8.778.617
ETH/UST 1,596 1,596 729.18 ETH $1.164.159
EUR/UST 1.06 1.06 2,677,703 EUR $2.851.054
FCL/USD 0.022 0.023 10,831 FCL $243
FCL/UST 0.022 0.023 10,925 FCL $245
FET/USD 0.22 0.22 118,193 FET $26.151
FET/UST 0.22 0.22 7,680 FET $1.699
FIL/USD 3.23 3.23 16,770 FIL $54.030
FIL/UST 3.22 3.23 4,786 FIL $15.421
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $52.149
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $377
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $24
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $418
FTM/USD 0.19 0.19 75,037 FTM $14.108
FTM/UST 0.19 0.19 51,609 FTM $9.703
FTT/USD 1.24 1.80 2,536 FTT $2.674
FTT/UST 1.11 1.90 85,405 FTT $90.064
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $396
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $264
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $827
FUN/USD 0.00390 0.00391 1,000 FUN $4
GBP/UST 1.22 1.22 460,462 GBP $564.465
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $3.758
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $16.995
GLM/USD 0.21 0.21 14,269 GLM $2.529
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $43
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT $3
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $299
GNO/USD 98.92 99.05 1.61 GNO $160
GOC/USD 0.00774 0.00829 36.02 GOC -
GOC/UST 0.00739 0.00829 99,631 GOC $756
GRT/USD 0.088 0.088 78,176 GRT $6.874
GRT/UST 0.088 0.088 211,973 GRT $18.639
JPY/UST 0.00674 0.00674 119,684 JPY $808
JST/BTC 0.0000008 0.0000009 10,330 JST $233
JST/USD 0.022 0.023 5,813 JST $131
JST/UST 0.022 0.023 41,048 JST $924
KNC/BTC 0.0000228 0.0000228 241.39 KNC $148
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $4
KNC/USD 0.61 0.61 19,312 KNC $11.836
KSM/USD 19.41 19.47 2.65 KSM $51
KSM/UST 19.40 19.47 4.92 KSM $95
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $5.033
LEO/BTC 0.000144 0.000146 859.20 LEO $3.314
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $5.091
LEO/ETH 0.00238 0.00243 341.17 LEO $1.316
LEO/USD 3.86 3.88 12,248 LEO $47.245
LEO/UST 3.82 3.89 1,663 LEO $6.414
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $101.476
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $16.733
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $44
LRC/USD 0.17 0.18 8,022 LRC $1.402
LTC/BTC 0.00244 0.00244 3,459 LTC $225.018
LTC/USD 65.13 65.16 4,908 LTC $319.222
LTC/UST 65.07 65.10 541.28 LTC $35.209
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $309.224
LYM/BTC 0.0000003 0.0000011 1,998 LYM $2
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 12,668 LYM $10
LYM/USD 0.000806 0.000818 705,214 LYM $550
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN $2
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $248
MIOTA/BTC 0.0000055 0.0000056 44,800 MIOTA $6.609
MIOTA/ETH 0.000134 0.000134 3,121 MIOTA $460
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $11.737
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $6.553
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $56.582
MIOTA/USD 0.15 0.15 647,219 MIOTA $95.485
MIR/USD 0.12 0.13 521.03 MIR $7
MIR/UST 0.093 0.094 179.59 MIR $2
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $43.963
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $130
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $15.515
MKR/USD 1,298 1,299 20.54 MKR $26.610
MKR/UST 1,296 1,298 2.83 MKR $3.661
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $14
MLN/USD 13.54 13.56 12.85 MLN $175
NEO/BTC 0.000279 0.000280 252.01 NEO $1.877
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $349
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $8.621
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $15.035
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $4.505
NEO/USD 7.46 7.47 11,326 NEO $84.382
NEO/UST 7.45 7.46 1,352 NEO $10.071
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.222
OGN/USD 0.092 0.093 215.20 OGN $20
OGN/UST 0.092 0.092 1,155 OGN $106
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $211
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $198
OMG/BTC 0.0000165 0.0000166 5,321 OMG $2.348
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $3
OMG/ETH 0.000275 0.000277 1,103 OMG $487
OMG/USD 0.44 0.44 22,045 OMG $9.727
ONE/USD 0.00974 0.00978 3,111 ONE $30
ONE/UST 0.00895 0.00978 2,084 ONE $20
OXY/USD 0.018 0.019 22,260 OXY $322
OXY/UST 0.017 0.019 300,472 OXY $4.346
PAX/USD 1.00 1.00 175.00 PAX $174
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $78.417
PAX/UST 1.00 1.00 290.29 PAX $289
PLU/USD 6.42 6.43 525.26 PLU $3.344
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $18.808
PNK/USD 0.016 0.016 707,622 PNK $11.563
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $29
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $94
POA/USD 0.032 0.033 42,719 POA $3.000
QTUM/BTC 0.000118 0.000130 56.98 QTUM $124
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $113
QTUM/USD 2.18 2.19 415.89 QTUM $908
RBT/BTC 1.00 1.00 0.012 RBT $328
RBT/USD 26,564 26,826 0.012 RBT $313
RCN/BTC 0.0000073 0.0000077 11,005 RCN $12
RCN/ETH 0.000223 0.000750 2,252 RCN $2
RCN/USD 0.12 0.15 16,770 RCN $18
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $170
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $32
RDN/USD 0.16 0.17 19,999 RDN $1.965
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $803
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $63
REP/USD 2.35 2.88 118.20 REP $123
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $373
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $731
REQ/USD 0.063 0.063 21,421 REQ $1.348
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $5.804
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $34
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $5.035
RLY/USD 0.00620 0.00622 1,279,869 RLY $7.943
RLY/UST 0.00620 0.00622 117,360 RLY $728
SAN/BTC 0.0000044 0.0000048 1,615 SAN $26
SAN/ETH 0.0000638 0.000101 20.55 SAN -
SAN/USD 0.16 0.22 4,256 SAN $68
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $60
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.652
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $9
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $202
SNT/USD 0.023 0.025 806,973 SNT $18.322
SNX/USD 2.09 2.10 311.94 SNX $652
SNX/UST 2.09 2.09 158.15 SNX $331
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $4.681
SOL/BTC 0.000739 0.000739 584.74 SOL $11.537
SOL/USD 19.72 19.72 5,609 SOL $110.666
SOL/UST 19.70 19.70 5,845 SOL $115.333
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $188.619
SRM/USD 0.13 0.47 610.86 SRM $19
SRM/UST 0.13 0.35 2.52 SRM -
SUN/USD 0.00524 0.00526 1,808,473 SUN $9.469
SUN/UST 0.00523 0.00525 1,810,328 SUN $9.479
SWM/ETH 0.0000641 0.000280 525.00 SWM $1
SWM/USD 0.051 0.064 2,225 SWM $6
TON/USD 2.29 2.33 161.44 TON $371
TON/UST 2.29 2.32 22,694 TON $52.188
TRX/BTC 0.0000031 0.0000031 53,301 TRX $4.455
TRX/ETH 0.0000522 0.0000523 5,572 TRX $466
TRX/EUR 0.078 0.079 3,370 TRX $282
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $1.177
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $3.836
TRX/USD 0.083 0.084 258,248 TRX $21.587
TRX/UST 0.083 0.083 314,574 TRX $26.295
TRY/UST 0.036 0.037 10.00 TRY -
TSD/USD 1.00 1.00 2.53 TSD $3
TSD/UST 1.00 1.00 7.24 TSD $7
UNI/USD 4.26 4.27 7,508 UNI $31.940
UNI/UST 4.26 4.27 4,096 UNI $17.424
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $81.297
UOS/BTC 0.0000052 0.0000052 111,154 UOS $15.335
UOS/USD 0.14 0.14 65,044 UOS $8.974
UST/USD 1.00 1.00 35,327,974 UST $32.453.137
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $91.955.188
UTK/BTC 0.0000011 0.0000028 53,273 UTK $2.836
UTK/ETH 0.0000213 0.0000795 5,587 UTK $297
UTK/USD 0.053 0.054 11,236 UTK $598
VET/BTC 0.0000006 0.0000007 264,012 VET $4.516
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $99
VET/USD 0.017 0.017 360,853 VET $6.172
VET/UST 0.017 0.017 65,240 VET $1.116
VRA/USD 0.00386 0.00392 609,798 VRA $2.375
VRA/UST 0.00385 0.00391 710,950 VRA $2.769
WAX/BTC 0.0000028 0.0000029 11,994 WAX $487
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $8
WAX/USD 0.044 0.049 91,059 WAX $3.697
WOO/USD 0.17 0.17 37.99 WOO $6
WOO/UST 0.17 0.17 581.67 WOO $97
WTC/ETH 0.00155 0.00356 10.00 WTC $2
WTC/USD 1.56 1.68 2,050 WTC $311
XCN/USD 0.000769 0.000775 4,849,872 XCN $3.691
XCN/UST 0.00170 0.00224 19,017 XCN $14
XLM/BTC 0.0000043 0.0000043 405,495 XLM $46.817
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $2.194
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $21.491
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $59
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $900
XLM/USD 0.12 0.12 667,019 XLM $77.012
XLM/UST 0.12 0.12 711,595 XLM $82.159
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $12.892
XMR/BTC 0.00550 0.00550 692.25 XMR $101.292
XMR/USD 146.80 146.90 125.39 XMR $18.347
XMR/UST 146.62 146.77 114.96 XMR $16.822
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $26.868
XRP/BTC 0.0000191 0.0000191 253,344 XRP $129.236
XRP/USD 0.51 0.51 1,677,452 XRP $855.702
XRP/UST 0.51 0.51 832,138 XRP $424.490
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $201.730
XTZ/BTC 0.0000247 0.0000248 4,090 XTZ $2.703
XTZ/USD 0.66 0.66 20,767 XTZ $13.724
XTZ/UST 0.66 0.66 2,571 XTZ $1.699
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $696
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $5
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $17
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $17
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $6
XVG/USD 0.00332 0.00333 275,204 XVG $915
YFI/USD 5,134 5,141 38.19 YFI $196.082
YFI/UST 5,129 5,138 4.24 YFI $21.787
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $19.168
ZEC/BTC 0.000986 0.000988 20.49 ZEC $539
ZEC/USD 26.32 26.37 113.96 ZEC $2.997
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000009 191.65 ZIL $3
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $449
ZIL/USD 0.018 0.018 414,395 ZIL $7.431
ZRX/BTC 0.0000105 0.0000106 5,794 ZRX $1.075
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $15
ZRX/ETH 0.000150 0.000150 3,282 ZRX $609
ZRX/USD 0.19 0.19 16,017 ZRX $2.971
1728 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14312 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్